Neonataal Centrum Rotterdam


Voor optimale zorg aan te vroeg geboren kinderen!

Goede zorg voor pasgeborenen is een gezamenlijke, regionale verantwoordelijkheid. Daarom namen de kinderarts-neonatologen van het Maasstad Ziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis en Erasmus MC het initiatief om gezamenlijk invulling te geven aan optimale zorg aan (veel) te vroeg of ziek geboren kinderen. Als startschot voor de intensievere samenwerking vond op donderdag 12 februari jongstleden een bijeenkomst plaats van het Neonataal Centrum Rotterdam, waarvoor alle betrokken zorgverleners van de drie ziekenhuizen uitgenodigd waren.

Beste zorg door intensievere samenwerking
“Voor ouders van te vroeg geboren kinderen is vaak geen sprake van een roze wolk, maar een donderwolk: zij komen terecht in een heel onzekere situatie. Wij willen binnen het neonataal Centrum Rotterdam de beste zorg geven, waarbij onze zorgprocessen naadloos op elkaar aansluiten”, zegt René Kornelisse, neonatoloog en voorzitter van de stuurgroep van het Neonataal Centrum Rotterdam.   

Uniforme zorgprocessen
Om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden, worden pasgeborenen regelmatig overgeplaatst van de Intensive Care (IC) Neonatologie van het Erasmus MC, naar de Post Intensive Care/High Care (Post IC/HC) van  het Sint Franciscus Gasthuis of die van het Maasstad Ziekenhuis. Door intensievere samenwerking in het Neonataal Centrum Rotterdam wordt optimale zorg en overdracht voor de pasgeboren kinderen gerealiseerd. Dit gebeurt onder andere door - tijdens de zorgverlening - zoveel mogelijk gebruik te maken van uniforme processen, protocollen en van dezelfde materialen. René Kornelisse licht dit toe: “Voorheen kregen wij van ouders regelmatig te horen dat de overplaatsing tussen de ziekenhuizen niet vlekkeloos verliep. Materialen
sloten niet op elkaar aan en er waren soms andere gewoontes en gebruiken in de verschillende ziekenhuizen bij de zorg en behandeling van de kinderen. Dit was niet ideaal en we zetten nu met elkaar stappen om dit zoveel mogelijk gelijk te trekken.”

Betere informatievoorziening voor ouders
Naast afspraken over uniforme processen is de informatievoorziening voor ouders verbeterd door middel van een website (www.erasmusmc.nl/neonataal-centrum) met een film over de overplaatsing tussen de drie locaties van het Neonataal
Centrum Rotterdam. Zo zijn ouders beter voorbereid op wat hen te wachten staat.
 
Continu werken aan zorgoptimalisatie
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen het Neonataal Centrum Rotterdam, onder andere door ouderparticipatie via een ouderraad, het structureel meten van de oudertevredenheid en – indien nodig – processen bij te sturen. Verder vindt binnen het centrum uitwisseling van kennis plaats, door – als ziekenhuizen - letterlijk bij elkaar over de vloer te komen. Er zijn in dat kader ook plannen om in de toekomst artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten uit te gaan wisselen. René Kornelisse: “We hebben nog genoeg plannen voor de toekomst! We  realiseren als ziekenhuizen graag een nog nauwere samenwerking met de verloskundigen. Onze ambitie is te groeien naar een centrum waar het hele proces van zwangerschap, geboorte én zorg voor de pasgeborene naadloos op elkaar is afgestemd, een zogezegd ‘perinataal centrum’.”  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine van der Kaaden, Stichting BeterKeten, e-mail: m.vanderkaaden@beterketen.nl, telefoon: 06-33 33 10 16. 

© 2021 BeterKeten

Ontwerp en realisatie door condept